July 24, 2024
SLIITහි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය සඳහා පිරිනැමුණු IESLහි කොන්දේසි සහිත පිළිගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනික ගුණාත්මක මට්ටම ඉහළ නංවයි
පුවත්

SLIITහි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධිය සඳහා පිරිනැමුණු IESLහි කොන්දේසි සහිත පිළිගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනික ගුණාත්මක මට්ටම ඉහළ නංවයි

Jun 21, 2024

SLIIT හි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාව, ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය  (Institution of Engineers Sri Lanka – IESL) විසින් කොන්දේසි සහිතව පිළිගැනීමක් ලබා ගනිමින් සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ තිබේ. පාඨමාලාව හදාරනු ලබන උපාධිධාරීන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් හඳුනාගැනීමට සහ සේවා නියුක්තිය සඳහා අත්‍යවශ්‍යවන සියලු සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට මෙම පිළිගැනීම මූලික වශයෙන් ඉතා වැදගත් වනු ඇත.

SLIIT හි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශයේ අංශ ප්‍රධානී, මහාචාර්ය මිගාර ලියනගේ මහතා විසින් මෙම ජයග්‍රහණයේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව සහ IESL හි ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට හේතු වූ ප්‍රධාන සාධක හා අනෙකුත් ආයතනවලට වඩා වෙනස් මුහුණුවරක් ගත් SLIIT හි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාවේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ පිළිබඳව ද ඔහු සමගින් කරනු ලැබූ සම්මුඛ සාකච්ජාවේදී අදහස් දැක්විය.

SLIIT හි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාව සඳහා IESL වෙතින් මෙම කොන්දේසි සහිත පිළිගැනීම ලබා ගත්තේ කෙසේද?

SLIIT ආයතනය 2013 වසරේදී යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශය ස්ථාපිත කරමින්, ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කළා. අපි ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ උපාධි පාඨමාලා සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ (UGC) අනුමැතිය හිමි වුණා. ඒ අනුව ආරම්භක ඉන්ජිනේරු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම 2017 වසරේදී උපාධිය ලබා ගත්තා. අපගේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාව, 2025 සහ 2026 වසරවල උපාධිධාරී කණ්ඩායම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයෙන් කොන්දේසි සහිත පිළිගැනීමක් ලබා ගනිමින් සුවිශේෂී වූ ජයග්‍රාහී සන්ධිස්ථානයකට පැමිණියා.

3 Comments

 • In a city as vibrant as Las Vegas, massage therapy is more
  than just a luxury; it’s a necessity for residents and visitors alike.

  Las Vegas Massage understands the importance of relaxation and rejuvenation in a fast-paced environment, offering a variety
  of massage services tailored to individual needs.
  Whether you’re seeking relief from stress, muscle tension, or simply looking
  to pamper yourself, Las Vegas Massage provides
  the perfect oasis for your wellness needs. Serving neighborhoods like Amber Hills and
  Arts District, Las Vegas Massage is committed to enhancing the well-being of the community through
  therapeutic touch and holistic healing.

  Located in the heart of Las Vegas, a city renowned for its entertainment and excitement, Las Vegas Massage
  offers a serene escape from the hustle and bustle. Founded in 1905, Las Vegas
  has a storied past filled with colorful characters
  and iconic moments. With a population of 646,790 residents and over 832,367 households, Las Vegas is a bustling metropolis that never sleeps.

  Interstate 11, a major highway, runs through the city, providing easy
  access to neighboring areas and facilitating both local
  and interstate travel.

  In a city known for its extreme temperatures, home repairs are
  a common concern for residents. From air conditioning maintenance to roofing repairs, the cost of repairs can vary widely depending on the extent of the work needed.
  On average, repairs can range from a few hundred to several thousand dollars, making it essential
  for residents to budget accordingly. Las Vegas experiences scorching
  summers with temperatures often exceeding 100°F, while winters are mild with temperatures rarely dropping
  below 40°F.

  Las Vegas is home to a plethora of attractions that cater to every interest and
  preference. From the iconic lights of the Strip to the natural beauty
  of Floyd Lamb Park, there’s something for everyone to enjoy.

  Visitors can explore the exhibits at the Atomic Museum, marvel at the Bellagio Fountain, or experience the thrill of the Big
  Shot. Families can spend the day at the Discovery Children’s Museum, while nature enthusiasts can relax at Aliante Nature Discovery Park.

  Choosing Las Vegas Massage for your wellness needs ensures
  a rejuvenating experience that goes beyond pampering.

  With a team of licensed massage therapists and a commitment
  to providing personalized care, Las Vegas Massage offers a sanctuary where you can escape the stresses of daily life and emerge feeling refreshed and revitalized.
  Whether you’re seeking relief from chronic
  pain or simply looking to indulge in some self-care, Las Vegas Massage is the perfect
  destination for relaxation and rejuvenation.

 • Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how
  can i subscribe for a blog website? The account aided me a
  acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 • In a bustling city like Las Vegas, massage therapy is more than just a luxury;
  it’s a vital component of self-care and well-being.

  With its vibrant atmosphere and constant energy,
  Las Vegas can be exhilarating, but it can also be draining.
  That’s where Las Vegas Massage comes in, offering a variety of therapeutic services to help residents and visitors alike relax, unwind, and recharge.
  Whether it’s a deep tissue massage to release tension or
  a soothing aromatherapy session to melt away stress, Las Vegas Massage provides the perfect escape from the hustle and bustle of daily life.

  Nestled in the heart of Las Vegas, Las Vegas Massage serves
  diverse neighborhoods such as Amber Hills and Arts District.
  Founded in 1905, Las Vegas has a rich history and
  cultural heritage that continues to attract people from all walks of life.

  With a population of 646,790 residents and over 832,367 households, Las Vegas is a dynamic city known for its entertainment,
  dining, and nightlife. Interstate 11, a major highway, runs
  through the city, connecting it to neighboring areas and facilitating both local and interstate travel.

  In a city where temperatures can vary dramatically, from scorching summers to mild winters, it’s essential to take
  care of your home and yourself. Home repairs are a common concern for residents, ranging from air conditioning maintenance to roofing repairs.
  On average, repairs can cost anywhere from a few hundred to
  several thousand dollars, depending on the extent of the work needed.
  Additionally, Las Vegas experiences extreme temperatures, with
  summer highs often surpassing 100°F and winter lows rarely dropping below
  40°F.

  Exploring the vibrant landscape of Las Vegas, visitors can discover a multitude of attractions that
  cater to every interest and preference. From the iconic lights of the
  Strip to the serene beauty of Floyd Lamb Park, there’s something for everyone to enjoy.
  For thrill-seekers, attractions like the Big Shot
  and Fly LINQ offer adrenaline-pumping experiences, while cultural enthusiasts
  can explore the exhibits at the Atomic Museum and Chinatown Vegas.
  Families can enjoy educational outings to the Discovery Children’s Museum, while nature lovers can relax at Aliante Nature Discovery Park.

  Choosing Las Vegas Massage for your relaxation needs ensures a rejuvenating experience that goes beyond pampering.
  With a team of licensed massage therapists and a commitment to
  providing personalized care, Las Vegas Massage strives to exceed expectations and deliver exceptional service to every client.

  Whether you’re looking to alleviate tension and stress or simply unwind and relax, Las Vegas
  Massage offers a tranquil oasis where you can escape
  the pressures of daily life and emerge feeling refreshed and revitalized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *