අභියෝග මධ්‍යයේ HNB2024 පළමු කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිඵල වාර්තා කරයි

අභියෝග මධ්‍යයේ HNB2024 පළමු කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිඵල වාර්තා කරයි

May 20, 2024

හැටන් නැෂනල් බැංකුව 2024 පළමු කාර්තුව සඳහා රුපියල් බිලියන 9.8 ක බදු පෙර ලාභයක් (PBT) සහ රුපියල් බිලියන 6.2 ක බදු පසු ලාභයක් (PAT) වාර්තා කර ඇත. මේ අතර HNB සමූහය පළමු කාර්තුව සඳහා බදු පෙර ලාභය (PBT) සහ බදු පසු ලාභය (PAT)

Read More